Actuary Generali

Дженерали Застраховане АД, част от ГРУПА ДЖЕНЕРАЛИ е динамично развиваща се застрахователна компания, с утвърдени позиции и високи стандарти. Корпоративната политика на компанията се основава на изграждането на професионалисти и поддържане на партньорски отношения с клиентите ни. Откритите взаимоотношения, доверието и споделеното знание са основата на организационната ни култура. Екипната работа е ключова за нашия успех.

Ако Вие:

 • Притежавате аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
 • Имате отлични комуникативни качества;
 • Умеете да сменяте приоритети и сте гъвкав в поведението си.

Станете част от Дженерали Застраховане АД на следната позиция:

Актюер в Централно управление на дружеството.

 Вашата роля ще бъде:

 • Обработване на данни и анализиране на застрахователния портфейл;
 • Извършване на оценка на развитието на риска по покрития;
 • Подпомагане на разработването на тарифите по ритейл застраховките;
 • Изготвяне на актюерски анализи и прогнози въз основа на наблюдаване на цените на конкурентите и статистическа информация;
 • Участване при разработване на нови и усъвършенстването на съществуващите застрахователни продукти;

 Ние очакваме от вас:

 • Висше образование, степен бакалавър в специалност Математика, Информатика, Актюерски науки или висше икономическо образование;
 • Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност: MS Office, умения за работа с бази данни и извличане на нформация от тях;
 • Стриктно спазване на поставените срокове и задачи;
 • Комуникативност и умения за работа в екип;
 • Отговорност, самодисциплина и организираност;

  Предимство за вас ще бъде:

 • владеене на SQL, R или друг статистически софтуер;
 • висше образование степен магистър;
 • опит в областта на застраховането;

 Компанията предлага:

 • Работа във водеща международна застрахователна компания;
 • Безсрочен трудов договор;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Динамична работна среда;
 • Възможност за кариерно развитие и обучения;

Ако проявявате интерес към позицията, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на e-mail: Ventsislava.ilieva@generali.com не по-късно от 12.11.2020 г.

Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.