Настоящата специализирана програма продължава установените традиции от Българското Актюерско Дружество (БАД) в професионалното обучение на актюерите и цели да:

  • посрещне потребностите от специализирано професионално обучение на актюери в практиката на животозастраховането и общото застраховане, пенсионното и здравно осигуряване, финансите и управлението на инвестициите;
  • постигне повишаване на качеството на актюерските услуги, предлагани у нас;
  • извърши сертифициране на актюери, успешно издържали съответните изпити;
  • помогне на актюерите в България да покрият високите квалификационни изисквания на професията, установени в Устава на БАД, както и Образователните програми на Международната Актюерска Асоциация и на Европейската Актюерска Асоциация.

Кой може да се обучава за актюер?

В програмата могат да участват всички желаещи актюери, инвестиционни специалисти, мениджъри, счетоводители и други финансови специалисти от банки, застрахователни компании, пенсионни и здравни фондове, финансови къщи, компании за управление на инвестиции, инвестиционни фондове и други организации, където се извършват или ще се извършват актюерски пресмятания, оценки и анализи.

Изисквания към кандидатите

Кандидатите за обучение следва да са завършили висше образование със степен не по-ниска от “бакалавър” или да са студенти по която и да е от областите: математика, информатика, инженерни науки, икономика. Необходимият минимум математическа подготовка включва познания в рамките на курс по математически анализ (диференциално и интегрално смятане), теория на вероятностите и математическа статистика от висше учебно заведение. Студентите, които учат в акредитирани висши училища също имат право да кандидатстват за придобиване на квалификация и правоспособност по актюерски науки, при условие че имат необходимите минимални познания.

Модули на обучението

Модул М105 “Actuarial mathematics”

Модул M108 “Investment and asset management”

Модул M109 Професионализъм

Форми на обучение

Формата на обучение е дистанционна.

При дистанционната форма всеки участник получава комплект печатни материали и се подготвя самостоятелно по тях, след което се явява на изпит в определените изпитни сесии. Записването за обучение е целогодишно.

При сформиране на група от желаещи повече от 10 лица по решение на Комисията по квалификация и Управителния съвет на БАД може да се организират лекции по отделни модули.

Изпити

За всеки модул се организира писмен изпит под формата на тест за решаване на задачи и практически казуси. Датите се уточняват и съобщават допълнително на курсистите.

Всеки участник, който успешно издържи всички изпити по учебната програма ще получи диплома от Българското Актюерско Дружество за квалификация и правоспособност в актюерските науки и приложението им в застрахователната дейност, осигуряването и управлението на инвестициите.

За явяване на изпит се подава Заявление за явяване на изпит на електронния адрес на БАД, не по-късно от един месец преди датата на изпита. Изпит се провежда при минимум 5 подадени заявления. До три седмици преди датата на изпита Комисията по квалификация изпраща лично до заявилите участие потвърждение за участие в изпита или съответно уведомление за отмяна на изпита. В случай на отмяна на изпита, БАД връща платената такса за повторно явяване на изпит или я запазва за бъдещо явяване на изпит по същия модул в съответствие с желанието на кандидата.

При отмяна на изпит, Комисията по квалификация провежда изпит по този модул през една от следващите две изпитни сесии, независимо от броя на подадените заявления.

Правилник изпити

Записване за обучение

Първоначално кандидатите попълват формуляр за участие, който изпращат на електронния адрес на БАД: bas@bitex.bg. След което БАД изпраща на всеки кандидат потвърждение за участие.

Такси

Таксата за участие в дистанционна форма на обучение се заплаща поотделно за всеки един от модулите и е както следва:

Таксата за повторно явяване на изпит е 100 лв. за всеки един от модулите.

Членовете на БАД ползват 20% отстъпка от горепосочените цени.

Плащането на таксата се извършва по банков път в лева по сметката на Българско Актюерско Дружество:
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG53 UNCR 9660 1000 6461 00
UniCredit Bulbank

Крайният срок за плащане на таксите за отделните модули е седем календарни дни след като получите потвърждение от БАД.

За повече информация можете да се обръщате към членовете на комисията по кфалификация, чийто данни за контакт са в “Органи на БАД” както и към председателя на Дружеството.

Адрес на офиса на БАД: ул. “Академик Георги Бончев”, бл.8, етаж 2, офис 218,
Институт по математика към БАН
Е-mail: bas@bitex.bg.