Настоящият кодекс е неразделна част от Устава на Българското актюерско дружество. Той е изготвен в съответствие с Устава и изискванията за кодекс на поведение на актюерската професия за страните членки на ЕС, изработени от Международната актюерска асоциация (IAA).

В съответствие с Устава членовете на Българското актюерско дружество се придържат към единни принципи и норми на морал и професионална етика.

Професионална отговорност на актюера е да бъде запознат и да се информира непрекъснато по ревизията на настоящия кодекс. Актюерът трябва да следва правилата за професионално поведение при извършване на професионални услуги. 

Съблюдаване на духа на този кодекс:

Кодексът не е изчерпателен в описанието на поведенията, които трябва да бъдат прилагани или избягвани. От Aктюера се очаква да съблюдава духа и намеренията на този кодекс, а не просто да го прилага буквално.

По смисъла на този кодекс Актюерът трябва да  спазва следните норми на поведение:

 1. Почтеност – Актюерът трябва да действа според най-високите стандарти на честност и почтеност.
 2. Компетентност и старание – Актюерът трябва да изпълнява професионалните услуги компетентно и с необходимото старание.
 3. Професионализъм – Актюерът трябва да спазва всички приложими правни, регулаторни и професионални стандарти.
 4. Безпристрастност – Актюерът трябва да не позволява, пристрастност, конфликт на интереси или неправомерно влияние на трети страни да компрометират професионалната му преценка.
 5. Ефективна комуникация – Актюерът трябва да комуникира по подходящ начин със съответните потребители на информация и да спазва всички приложими стандарти за отчитане на актюерската работа.

(1) Актюерът действа честно и по начин, утвърждаващ добрата репутация на актюерската професия и не действа против обществените интереси.

(2) Актюерът не трябва да разпространява (или да допуска да бъде асоцииран с предоставянето на) информация, за която знае (или трябва да знае), че е изготвена недобросъвестно, с пропуски или прикриваща съществени факти и данни, и по този начин е подвеждаща или съдържа съществени неточности.  

Актюерът не трябва да участва или да рекламира бизнес/делови предложения, свързани с подобна ненадеждна информация.

Ако Актюерът разбере, че е свързан с такава информация, той трябва да предприеме необходимите мерки и да се разграничи от нея.

Изискването не ограничава Актюера да изпълнява професионалните си отговорности въз основа на:

 1. предположения или методология, предписани от клиента или друга страна. В случаите, когато Актюерът не поддържа избраните допускания или методология, той трябва да оповести този факт на клиента;или
 2. допускания или методология, предписани съгласно законови, регулаторни или професионални изисквания.

(3) Актюерът извършва професионални услуги по честен начин, с надлежното умение и старание, задълбочено и своевременно. Той изпълнява професионалните си отговорности към своя клиент или работодател добросъвестно.

(4) Актюерът изпълнява професионални услуги, само ако:

 • е компетентен и притежава необходимия професионален опит за това или
 • действа по съвет на лице, което има подходящо ниво на съответните знания и умения и клиентът е наясно, че това е така; или
 • действа под прякото ръководство на друго лице, което поема професионална отговорност за работата.

(4.1) Преди да съобщи резултатите от извършените професионални услуги, Актюерът трябва да гарантира, че доколкото позволява компетентността му, резултатите не съдържат съществени грешки.

(4.2) Актюерът трябва да се споразумее с клиента за естеството и обхвата на отговорностите му, преди да започне предоставяне на професионалните си услуги.

(5) Актюерът носи отговорност за това, че професионалните услуги, извършвани от него или под негово ръководство съответстват на приложимите стандарти по отношение на актюерската практика.

(6) Актюерът трябва да има предвид всички Указания, издадени или одобрени от Българско актюерско дружество, както и техния характер (задължителен, препоръчителен и пр.).

(7.1) Актюерът трябва да съобщава резултатите от професионалните услуги своевременно, в стил и формат, които са подходящи за конкретните обстоятелства.

(7.2) При представяне на професионалните си заключения Актюерът трябва ясно да покаже на клиента или работодателя:

 • че той е изготвил тези заключения;
 • че поема отговорността за резултатите;
 • качеството, в което действа;
 • че идентифицира целевия(ите) потребител(и) на всеки предоставен анализ и съвет;
 • обхвата и целта на анализа;
 • че може да предостави допълнителна информация и обяснения относно обхвата на приложимост, методите и данните;

(8) При представяне на професионалните си заключения Актюерът трябва да посочи клиента, за когото са направени заключенията, както и от какво служебно положение актюерът извършва услугата.

(9) Актюерът разкрива пълно и навременно пред своя клиент източниците на всички преки и непреки възнаграждения, които той или неговата фирма могат да получат във връзка с оказване на професионални услуги на този клиент, освен в случаите, в които клиентът е работодател на актюера.

(10) Актюерът не извършва професионални услуги, предполагащи действителен или потенциален конфликт на интереси, освен ако способността му да действа по безпристрастен начин е ненакърнена и е направено пълно разкритие на действителния или потенциален конфликт на интереси.

(11) Актюерът не трябва да разкрива никаква конфиденциална информация, получена при извършване на професионални услуги за клиент или работодател, освен ако не е упълномощен за това от клиента или работодателя, или ако това не се изисква по закон.

(12) Актюерът извършва професионалните си услуги толерантно и си сътрудничи с други служители и контрагенти, обслужващи клиента или работодателя.

(13) Когато от Актюера се изисква да поеме професионални услуги, които преди това са били извършвани от друг актюер, той трябва да прецени дали е необходимо за случая да се консултира с лицето, извършвало преди него професионалните услуги, за да се увери дали е уместно да поеме тази нова отговорност.

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЦЕДУРИ 

(14) Актюерът попада под действието на дисциплинарните процедури, определени в Дисциплинарния правилник и Устава на Българското актюерско дружество и има право на обжалване според Устава и Дисциплинарния правилник. Актюерът следва да приеме всяка наложена дисциплинарна мярка или резултата от всяка процедура по обжалването.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. В настоящия кодекс не се прави разграничение между отделните категории актюери.
 • 2. По смисъла на този кодекс:
  “Актюер” е всеки редовен или асоцииран член на Българското актюерско дружество.

“клиент” е лицето или институцията, ползваща се от услугите на Актюера или услугите на фирмата или компанията, за които работи Актюерът.

“работодател” е застраховател, осигурител или друга институция, от която Актюерът е нает по трудово правоотношение.

“професионална преценка” – преценка на актюер базирана на актюерски (или друг) опит или обучение.

„професионални услуги“:

 • Всички услуги предоставени от Актюер по отношение на пенсионна схема, пенсионен фонд, застрахователна, презастрахователна компания, финансова институция или финансова трансакция.
 • Всички услуги, предоставени от Актюера, които са базирани на актюерски съображения.