Настоящите професионални изисквания за квалификация на актюерите определят професионалните актюерски изпити, квалификационния минимум, условията за придобиване на сертификат за квалификация и правоспособност по актюерски науки и тяхното приложение в застраховането, осигуряването и инвестициите и изискванията за упражняването на актюерската професия в Република България. 

Тези изисквания са изготвени в съответствие с Устава на Българското Актюерско Дружество (БАД).

Общи условия

(1) За придобиване на квалификация и правоспособност по актюерски науки може да кандидатства лице, което е получило диплома от акредитирано висше училище с образователно квалификационна степен “магистър” или “бакалавър”.

(2) Студентите, които учат в акредитирани висши училища също имат право да кандидатстват за придобиване на квалификация и правоспособност по актюерски науки.

(3) Лицата, кандидатстващи за придобиване на квалификация и правоспособност по актюерски науки полагат професионални актюерски изпити.

(4) Лицата, кандидатстващи за придобиване на квалификация и правоспособност по актюерски науки могат да бъдат освободени от полагане на съответен изпит и той да се признае за издържан с решение на Комисията по Квалификацията на БАД, ако тези лица са положили сходен изпит

Провеждане на изпитите

(5) Професионалните актюерски изпити се полагат по следните модули:

• М 101 Финансова математика (Financial mathematics)
• М 102 Вероятности и статистика (Probability and mathematical statistics)
• М 103 Статистически методи (Statistical/ Stochastic methods)
• М 104 Актюерско моделиране (Modeling)
• М 105 Актюерска математика (Actuarial mathematics)
• М 106 Икономика (Economics)
• М 107 Финанси и финансови отчети (Finance and Financial reporting)
• М 108 Инвестиции и управление на активи (Investment and asset management)
• М 109 Професионализъм
• М 110 Риск мениджмънт в актюерството (Actuarial risk management)
• P 101 Принципи и практики на пенсионното осигуряване
• P 102 Принципи и практики на общото застраховане
• P 103 Принципи и практики на животозастраховането

(6) Съдържанието на учебните модули от т.5 е описано в приложение.

(7) Формите на обучение по всеки модул са редовна и дистанционна.

(7.1.) При редовната форма се провеждат лекции с хорариум не по-малък от 30 учебни часа по всеки модул.

(7.2.) При дистанционната форма на всеки кандидат се раздават материали за самоподготовка. Допълнително се провеждат часове за решаване на задачи преди всеки изпит.

(8) Комисията по Квалификацията на БАД определя конкретната програма и хорариума за всеки един от учебните модули.

(9) За всеки модул се провеждат писмен изпит от изпитна комисия, предложена от Комисията по Квалификация и одобрена от Управителния съвет на БАД.

(10) Писменият изпит е във формат – решаване на задачи и казуси, като всяка изпитна задача се оценява с точки.

(11) За успешно издържан се счита изпит по съответния модул, за който кандидатът е получил не по-малко от 60 % от максималния брой точки от всички задачи от този изпит.

(12) Всеки кандидат може да се явява неограничен брой пъти по съответния изпит.

Издаване на сертификат

(13) Лицата успешно издържали всички професионални актюерски изпити по всички модули получават сертификат за квалификация и правоспособност по актюерски науки и тяхното приложение в застраховането, осигуряването и инвестициите , издаден от БАД и се вписват в специален регистър на БАД.

(14) Студентите по т.2, които успешно са издържали професионалните актюерски изпити получават сертификата си след придобиване на образователната квалификационна степен “магистър” или “бакалавър” от съответното акредитирано висше училище.

(15) Лицата получили сертификат, които имат 2 години професионален опит в застраховането, пенсионното и здравно осигуряване и инвестициите придобиват правото да станат редовни членове на БАД.