чл.1. Българското актюерско дружество, наричано по-долу в този устав за краткост “Сдружението”, е сдружение на актюери и има статус на юридическо лице с нестопанска цел, учредено в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

чл.2. Сдружението се учредява за неопределен срок.

чл.3. Българското актюерско дружество е сдружение, което осъществява дейност в частна полза на своите членове.

чл.4. Наименованието, под което Сдружението ще осъществява дейността си е “Българско актюерско дружество”. Същото се съкращава като “БАД” и се изписва на латиница, както следва: “Bulgarian Actuarial Society”.

чл.5. (1) Седалището на Сдружението е гр. София, община Столична, район Слатина.

(2) Адресът на Сдружението е гр. София 1090, ул. Акад. Г. Бончев, бл.8.

чл.6. Целите на сдружението са:

1. осигуряването на условия за развитие на актюерството в Република България;

2. издигането и утвърждаването престижа на актюерската професия;

3. разработването и прилагането на единни професионални актюерски стандарти;

4. създаването на условия за взаимен обмен на информация между лицата, упражняващи актюерската професия;

5. съдействието и защитата на членовете на сдружението, представянето на общите им професионални интереси пред правителствените и неправителствени организации и създаването на условия за взаимодействие със сродни професионални организации в страната и в чужбина. 

чл.7. Сдружението:

1. подпомага развитието и поддържането на високи професионални стандарти;

2. установява за членовете си стандарти за упражняване на професията и етични професионални норми;

3. подпомага обучението и професионалното развитие на своите членове;

4. работи за издигане престижа на актюерската професия;

5. поддържа единна система за квалификация, съответстваща на нуждите на актюерската професия;

6. удостоверява професионалното ниво на членовете си;

7. формира и разработва становища по съдържанието и прилагането на нормативни актове;

8. създава и поддържа библиотечен фонд от печатни издания и публикации;

9. организира системата на обучение и професионално развитие на своите членове;

10. подготвя и реализира проекти по въпроси, свързани с прилагане на актюерската професия;

11. създава и развива международни контакти и обмен на опит и информация;

12. извършва стопанска дейност, която е свързана с предмета на дейност на Сдружението, като прихода се използва за постигането на целите на Сдружението;

13. осъществява и други дейности, разрешени от закона, които са свързани с осъществяване на целите на Сдружението.

чл.8. Сдружението има редовни и асоциирани членове. чл.9. Асоцииран член в Сдружението може да бъде всяко физическо лице, което работи и има принос към актюерската професия, приема устава и етичните и професионални норми на Сдружението. Асоциираните членове имат само правата предвидени за тях в настоящия устав. чл.10. (1) Редовен член на Сдружението може да бъде лице, отговарящо на условията по предходния член, което има не по-малко от две години професионален опит като актюер и което е покрило квалификационен минимум – съгласно професионалните изисквания за квалификация на актюерите, приети от Общото събрание на Сдружението. (2) Квалификацията по предходната алинея се удостоверява чрез представяне на съответни документи за издържани изпити, покриващи посочения минимум съгласно професионалните изисквания за квалификация на актюерите. (3) (нова с реш.на ОС 12.07.2005 г.) Редовен член на Сдружението, който е покрил професионалните изисквания за членство съгласно ал.1 и има не помалко от три години професионален опит като актюер се нарича квалифициран актюер.

чл.11. (1) Кандидатури за членство се приемат през цялата година. (2) Приемането на нови членове на Сдружението се извършва с решение на Общото събрание по предложение на Управителния съвет.

чл.12. (1) Процедурата за приемане на нов член на Сдружението се открива при постъпване на писмено заявление до Управителния съвет, в която се посочва вида членство, за което лицето кандидатства и към което се прилага декларация, че кандидатът приема и ще спазва Устава и другите вътрешни актове на Сдружението. (2) Лицето, кандидатстващо за асоцииран член, прилага към заявлението си и документи, удостоверяващи изпълнението на условията по чл. 9. (3) Лицето, кандидатстващо за редовен член, прилага към заявлението си и документи, удостоверяващи изпълнението на условията по чл. 9. и чл.10.

чл.13. (1) В срок до една седмица от постъпването на комплектуваното съгласно разпоредбата на предходния член заявление за членство, Управителният съвет го предава на Комисията по квалификация, която в едномесечен срок разглежда документите и представя на Управителния съвет мотивираното си становище. (2) Одобреното заявление за членство и мотивираното становище на Комисията по квалификация се внасят от Управителния съвет на първото редовно Общо събрание за вземане на решение относно членството на кандидата. (3) Управителният съвет уведомява кандидатствалото за членство лице за взетото решение относно членството му в Сдружението в седем дневен срок от датата на решението от Общото събрание, съответно – от становището на Комисията по квалификация.

чл.14. Членството в Сдружението се прекратява: 1. с едностранно писмено волеизявление до Сдружението, депозирано пред Управителния съвет поне 1 (един) месец преди датата на прекратяването. В едномесечния срок отправилото волеизявлението лице, е длъжно да изпълни всичките си задължения към Сдружението; 2. при смърт или поставяне под пълно запрещение; 3. с изключване; 4. при отпадане.

чл.15. (1) (изм. с реш.на ОС 13.07.2004 г.) Изключването на член на Сдружението се извършва с решение на Общото събрание при спазване процедурата, предвидена в Дисциплинарния правилник, в случаите когато съответният член: 1. не спазва задълженията си на член на Сдружението съгласно този Устав и решенията на Общото събрание на членовете; 2. нарушава професионалните стандарти и етичните норми на Сдружението; 3. извършва действия, които уронват доброто име и престижа на Сдружението. (2) (изм. с реш.на ОС 13.07.2004 г.) Всеки член на Сдружението или друго заинтересовано лице може да подаде чрез Управителния съвет жалба срещу член на Сдружението. Жалбата се разглежда по реда на Дисциплинарния правилник на Сдружението. (3) (отм. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) (4) (изм. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) В случаите на по -маловажни нарушения, извършени от член на Сдружението, се налагат наказания съгласно Дисциплинарния правилник.

чл.16. (1) Член на Сдружението отпада от състава му, когато не внесе в определения от Общото събрание на членовете срок встъпителната вноска, годишния членски внос и/или допълнителни вноски. (2) Отпадането се констатира с решение на Управителния съвет. От датата на констатацията на Управителния съвет, съответния член се счита загубил членствените си права. (3) (изм. с реш. на ОС 15.12.2008 г.) Във всички случаи на констатирано отпадане, съответният член следва да бъде уведомен за решението на Управителния съвет писмено или чрез публикуване на уеб страницата на Сдружението. Отпадналият член има право писмено да възрази срещу основанията на констатираното отпадане, като в този случай Управителният съвет е длъжен да включи точка в дневния ред на следващото Общото събрание за разглеждане на въпроса относно отпадането на съответния член на Сдружението. Решението на Общото събрание относно отпадането на член на Сдружението е окончателно.

чл.17. Във всички случаи на прекратяване на членството, Сдружението не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал член платените от него суми за встъпителни вноски, членски внос и допълнителни имуществени вноски.

чл.18. Всеки редовен и асоцииран член на Сдружението има право да: 1. участва в дейността му и да се ползва от нейните резултати; 2. иска и да получава информация за хода на дейността на Сдружението и за неговото финансово състояние; 3. се запознава със съдържанието на взетите от органите на Сдружението решения, да преглежда и да получава копия от протоколите, в които те са отразени; 4. ползва преференции – по определен от Управителния съвет ред, при ползване на предоставяните от Сдружението услуги и при участие в организираните от Сдружението конференции, семинари, работни срещи и други подобни мероприятия; 5. поставя въпроси от своята дейност за разглеждане и съдействие при решаването им и да получава методическа и професионална помощ; 6. ползва постъпващата в Сдружението информация и да ползва безплатно поддържания от Сдружението библиотечен фонд; 7. прави предложения за изменение и допълнение на Устава или за промяна на организацията на работа на сдружението.


чл.19. Освен правата по предходния член, всеки редовен член на Сдружението има право и да: 1. участва в управителните, контролните и другите органи на Сдружението; 2. осъществява контрол върху дейността на органите на Сдружението. чл.20. Всеки член на Сдружението е длъжен да: 1. спазва устава и изпълнява решенията на органите на Сдружението; 2. плати встъпителна вноска – в размер и срок, определени от Общото събрание; 3. плаща членски внос в размер и срок, определени от Общото събрание; 4. прави допълнителни вноски, определени от Общото събрание; 5. (доп. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) спазва Кодекса за професионална етика, Дисциплинарния правилник и другите вътрешни актове на Сдружението; 6. участва активно в дейността на Сдружението и да оказва съдействие за нейното утвърждаване; 7. пази доброто име на Сдружението и да не предприема действия, които могат да навредят на интересите на Сдружението и/или на неговите членове; 8. не използва членството си в Сдружението за постигането на цели, противоречащи на Устава и/или на интересите на Сдружението или другите негови членове; 

чл.21. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание. (2) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет. (3) Общото събрание избира измежду членовете на Управителния съвет Председател на Сдружението, на когото се възлагат представителните правомощия.

чл.22. (1) Към Сдружението се създават като постоянни органи и: 1. Контролен съвет, който следи и контролира спазването на Устава и другите вътрешни актове на Сдружението; 2. (доп. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) Комисия по професионална етика и дисциплина, която следи за спазване нормите на Кодекса за професионална етика и Дисциплинарния правилник. 3. Комисия по квалификация, която прилага и следи за спазването на професионалните изисквания за квалификация на актюерите.

(2) Други комисии, извън посочените в предходната алинея, могат да се създават по решение на Управителния съвет. В решението на Управителния съвет се определят задачите, функциите, срокът и съставът на комисията.

чл.23. Общото събрание се състои от всички редовни членове на Сдружението. чл.24. (1) Общото събрание: 1. изменя и допълва Устава на Сдружението; 2. приема и изключва членове на Сдружението; 3. избира и освобождава председателя на сдружението, членовете на Управителния съвет и ги освобождава от отговорност; 4. избира и освобождава членовете на Контролния съвет; 5. избира и освобождава членовете на Комисията по етика и Комисията по квалификация; 6. (доп. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) приема Кодекса за професионална етика и професионалните изисквания за квалификация на членовете си, както и Дисциплинарния правилник на Сдружението; 7. взема решение за участие в други сдружения; 8. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението; 9. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението; 10. приема бюджета на Сдружението; 11. определя размера на встъпителната вноска, на годишния членски внос и срока за тяхното внасяне; 12. приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет и баланса на Сдружението; 13. отменя решения на други органи на Сдружението, когато те противоречат на закона, на Устава или други актове, регламентиращи дейността на Сдружението, или са нецелесъобразни; 14. взема и други решения, предвидени от закона или в този Устав. (2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

чл.25. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. (2) Управителният съвет свиква Общото събрание по собствена инициатива или по искане на Контролния съвет или на една трета от редовните членове на сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните редовни членове или натоварено от тях лице. (3) Общото събрание се свиква на редовни заседания от Управителния съвет най-малко един път през една календарна година.

(4) Общото събрание се свиква с покана до членовете, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. (5) Поканата за свикване на Общото събрание се обнародва в “Държавен вестник” най-малко един месец преди деня на заседанието.

чл.26. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от редовните членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се провежда с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите редовни членове на Сдружението.

чл.27. (1) Всеки редовен член на Сдружението има право на един глас в Общото събрание. (2) (доп. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване, освен ако вътрешните актове на Сдружението предвиждат или събранието реши гласуването да бъде тайно. (3) Членовете на Общото събрание участват в работата му лично или чрез упълномощен с изрично пълномощно представител. Едно лице не може да представлява повече от един член на Общото събрание. чл.28. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите/представените редовни членове на Сдружението. (2) Решения по чл.24, ал.1, т. 1 и т. 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите/представените редовни членове на Сдружението.

чл.29. (1) Управителният съвет се състои от три до пет лица – редовни членове на Сдружението, избирани от Общото събрание за срок от 2 години. (2) Членовете на Управителния съвет не могат да бъдат преизбирани за повече от два последователни мандата.

чл.30. (1) Управителният съвет: 1. организира и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; 2. констатира отпадането на редовни членове на Сдружението; 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава; 4. подготвя и внася в Общото събрание проект за щата и бюджета; 5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението; 6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението; 7. определя адреса на управление на Сдружението; 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правомощията на Общото събрание.

(2) Управителният съвет приема Правилник за дейността си.

чл.31. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия Председател. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член. (2) Председателят свиква Управителния съвет с писмена покана, в която се посочват мястото, времето на заседанието и дневният му ред. (3) При неотложни случаи и ако никой от членовете му не възрази, Управителният съвет се счита за редовно свикан и по телефон, факс или други средства за комуникация. (4) Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от неговите членове. (5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

чл.32. (1) Решенията на Управителния съвет се взимат с явно гласуване, освен ако членовете му решат гласуването по един или група от въпроси да бъде тайно. (2) Решенията на Управителния съвет по чл.30, т.т. 3 и 6 и чл.46, ал.2 се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на Управителния съвет. Всички останали решения на Управителния съвет се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите на заседанието членове. (3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

чл.33. Председателят: 1. организира текущата дейност на Сдружението и осъществява оперативното му ръководство; 2. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет; 3. представлява Сдружението пред трети лица в страната и в чужбина; 4. упражнява бюджета и управлява щатния персонал на Сдружението; 

5. организира участието на Сдружението в международни и национални мероприятия, свързани с неговата дейност; 6. организира работата на заседанията на Общото събрание; 7. изпълнява и други функции, възложени му от Управителния съвет.

чл.34. Председателят може да делегира права на писмено упълномощен от него член на Управителния съвет .

чл.35. (1) Контролният съвет се състои от 3 лица – редовни членове на Сдружението, избирани от Общото събрание за срок от 2 години. Членовете на Контролния съвет не могат да са едновременно и членове на Управителния съвет. (2) Контролният съвет приема Правилник за дейността си. (3) Контролният съвет: 1. упражнява текущ финансов контрол и контролира счетоводната отчетност; 2. дава становище относно съответствието с Устава и решенията и програмите на Общото събрание, на решенията и действията на другите органи на Сдружението; 3. докладва констатираните от него нередности в дейността на членовете на Управителния съвет пред Общото събрание, а на членовете на Комисиите пред Управителния съвет; 4. има право да иска от Управителния съвет свикването на извънредно Общо събрание за отмяна на взети в противоречие с приети от ОС решения и/или програми и решения на Управителния съвет. (4) Контролният съвет се отчита пред Общото събрание, като ежегодно – на първото за всяка календарна година редовно Общо събрание, внася за одобрение доклад и отчет за дейността си през предходната година.

чл.36. (1) Постоянните комисии се състоят от 3 (три) до 5 (пет) лица – редовни членове на Сдружението, избирани от Общото събрание за срок от 2 години. (2) Комисиите приемат Правилник за своята дейност. (3) Комисиите се отчитат пред Общото събрание, като ежегодно – на първото за всяка календарна година редовно Общо събрание, внасят за одобрение доклад и отчет за дейността си през предходната година. (4) Комисиите се свикват на заседания по собствена инициатива и по решение на Управителния съвет. (5) (нова с реш. на ОС 06.07.2006 г.) За членове на комисията по квалификация могат да бъдат избирани само квалифицирани актюери. 

 

чл.37. (изм. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) Комисията по професионална етика и дисциплина: 1. разработва Кодекс за професионалната етика и Дисциплинарен правилник; 2. упражнява контрол и следи за спазването на приетите с Кодекса за професионалната етика норми на професионално поведение; 3. разглежда и решава въпроси, свързани с нарушаване приетите норми на етика и прилага разпоредбите на Дисциплинарния правилник; 4. (отм. с реш. на ОС 13.07.2004 г.) 5. (отм. с реш. на ОС 13.07.2004 г.)

чл.38. Комисията по квалификация: 1. изготвя професионалните изисквания за квалификация на актюерите; 2. дава становище по постъпващите молби за членство в Сдружението; 3. организира и провежда обучение на членовете на Сдружението; 4. организира провеждането на квалификационни изпити на членовете и на други желаещи. 

чл.39. (1) Дейността на Сдружението се финансира от членовете й, от дарения, от субсидии или от други източници, разрешени от закона. (2) Въз основа на решение на Общото събрание Сдружението ежегодно формира бюджет.

чл.40. (1) Всеки новоприет член на Сдружението е длъжен в едномесечен срок от датата на приемането му за член, да внесе по сметка на Сдружението встъпителната вноска, в определения с решение на Общото събрание размер. (2) Размерът на встъпителната вноска се определя от Общото събрание за всяка календарна година.

чл.41. В срока по ал.1 на предходния член, новоприетият член на Сдружението внася дължимия членски внос.

чл.42. Размерът на членския внос за членовете на Сдружението се определя от Общото събрание за всяка финансова година. Членският внос се използва изключително за финансиране на дейността на Сдружението.

чл.43. Общото събрание може да взема решение за извършване на допълнителни вноски от членовете в полза на Сдружението, които да бъдат използвани за финансиране на изрично определени дейности или мероприятия.

чл.44. Сдружението води счетоводство в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

чл. 45. Сдружението се прекратява: 1. по решение на Общото събрание; 2. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

чл.46. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация. (2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от назначено от него лице. (3) При несъстоятелност се прилагат съответно разпоредбите на действащото законодателство.

чл.47. Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество на Сдружението се разпределя по равно между членовете.

§1. (нова с реш. на ОС 27.02.2002 г.) Всички лица, приети за членове на Сдружението преди настоящото изменение на Устава, са по право редовни членове на Сдружението.

Този Устав е приет на проведеното на 23 юли 1993 г. Учредително събрание на “Българско актюерско дружество”; изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 27 февруари 2002 г.; изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 13.07.2004 г.; изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 12.07.2005 г., изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 06.07.2006 г.; изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от 15.12.2008 г.