проф. Ермано Питако

Уважаеми колеги, Европейската актюерска общност загуби един ведър, добронамерен, всеотдаен колега и преподавател, дългогодишен член на AAE Education Committee  - проф. Ермано Питако. Той беше приятел на БАД и наш гост-лектор…

Continue Reading проф. Ермано Питако

Актюер – Комисия за Финансов Надзор

Подбор за длъжността „Актюер” в отдел „Проверки на място”, дирекция „Застрахователен надзор” Минимални изисквания за заемане на длъжността: степен на завършено образование - Висше;минимална образователна степен - Магистър;професионална област –…

Continue Reading Актюер – Комисия за Финансов Надзор

Финансов анализатор – Комисия за Финансов Надзор

Подбор за длъжността „Финансов анализатор” - призната пълна или частична правоспособност на отговорен актюер в областта на общото застраховане или животозастраховането в отдел „Дистанционен надзор на застрахователи и застрахователни групи”,…

Continue Reading Финансов анализатор – Комисия за Финансов Надзор

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2022

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Отчетно – Изборно Общо събрание на 17.05.2022 г. в 17.00 ч. в гр. София, бул. Витоша №…

Continue Reading ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2022

Актуализация на годишния членски внос от 01.01.2022 г.

Във връзка със започналите плащания на членски внос за 2022г., напомняме, че на годишно Общо събрание проведено на 24 юни 2021 година беше прието изменение на дължимите суми от 01.01.2022г.…

Continue Reading Актуализация на годишния членски внос от 01.01.2022 г.

Достъп до платформата Аctuview

Що е то Actuview? Аctuview е първата международна стрийминг платформа, специално предназначена за актюери. Експертите по застраховане и финанси вече могат да намерят предавания на живо от национални и международни…

Continue Reading Достъп до платформата Аctuview