ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2024

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно отчетно-изборно общо събрание на 15.05.2024 г. от 17.00 ч. в залата на хотел „Централ“, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 52, при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.
  2. Приемане на Годишния финансов отчет и отчет за дейността на БАД за 2023 г.
  3. Приемане на актуализиран бюджет и програма за дейността за 2024 г. и 2025 г.
  4. Избор на членове на УС и на постоянните комисии на БАД.
  5. Разни.
    Още информация тук