Годишно общо събрание 2019

Управителният съвет на Българското актюерско дружество – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 9.05.2019 г. в 17 ч. в София, бул. Христо Ботев № 52, в хотел „Централ“ при следния дневен ред:

1. приемане на нови членове и прекратяване на членство;

2. приемане на отчета за дейността на управителните органи и на финансовия отчет за 2018 г.;

3. освобождаване от отговорност за отчетния период на членовете на управителните органи и постоянни комисии;

4. бюджет и програма за дейността за 2019 и 2020 г.;

5. разни.

   Членовете вземат участие в събранието лично – срещу представяне на лична карта, или чрез писмено упълномощени представители. Регистрацията на членовете или на техните упълномощени представители започва в 17 ч. на 9.05.2019 г. на обявеното по-горе място. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Обнародвано в бр. 26 на ДВ от 29.03.2019 г.