Настоящият правилник е неразделна част от Устава на Българското актюерско дружество (БАД).

 1. Настоящите дисциплинарни процедури се прилагат за всички редовни и асоциирани членове на БАД.
 2. Всички нарушения на устава, вътрешните правила и решения на Общото събрание, както и действия и поведения, които могат да се считат за противоречащи на Кодекса за професионална етика са обект на настоящия Дисциплинарен правилник.
 3. Всяко лице или организация, както и органи на Сдруж e нието, могат да подадат жалба, касаеща действията съгласно чл. 2, до Управителния съвет (УС).
 4. УС предоставя жалбата и всички съпътстващи материали в срок от 5 дни на Комисията по професионална етика и дисциплина (КПЕД) за разглеждане.
 5. В 15 дневен срок, КПЕД разглежда жалбата и всички свързани с нея материали и преценява дали да даде ход на разследването.
 6. В случай, че КПЕД прецени, че жалбата е неоснователна, предоставя писмено становище за това до УС.
 7. Ако в резултат на разглеждането по чл. 6 се установи, че жалбата е основателна, КПЕД избира от своя състав Разследваща комисия (РК), състояща се от 3 члена и определя нейния председател, като се спазва принципът да няма действителен или възможен конфликт на интереси.
 8. В случай, че КПЕД не може да избере 3 свои членове, които да отговарят на принципа да няма действителен или възможен конфликт на интереси, УС в 7 дневен срок определя недостигащия брой членове на РК от всички членове на БАД.
 9. РК е компетентна само в пълен състав.
 10. При извършване на своята дейност РК има право да изисква допълнителни документи или писмени обяснения от двете страни.
 11. След разглеждане на предоставените материали РК насрочва среща за изслушване на всяка от страните, които се уведомяват не по-късно от 14 дни преди датата на срещата. Това ограничение може да се променя по взаимно съгласие на страните.
 12. Разследваният член трябва да се яви лично и има право да ползва подкрепата на съветник за своя сметка.
 13. В своята дейност РК може да ползва правен съветник за сметка на БАД и да изисква съдействие от всички членове на БАД.
 14. В случай, че разследваният член пропусне да се яви след двукратна покана, изслушването се счита за проведено.
 15. При оттегляне на жалбата в процеса на разследване, РК продължава разследването, ако е убедена, че има нарушение.
 16. Като резултат от своята дейност, РК подготвя доклад, в който се дава мотивирано становище относно наличието и характера на извършеното нарушение, както и вината на разследвания член.
 17. КПЕД разглежда доклада на закрито заседание в пълен състав и взема решение за виновността на разследвания член.
 18. В случай, че разследваният член е виновен, КПЕД определя едно от следните наказания съобразно характера на нарушението и наличието на предходни наказания на разследвания член:
  а/ лично предупреждение;
  б/ публично порицание пред Общо събрание;
  в/ временно отстраняване от членство за определен срок, но не повече от една година;
  г/ изключване от БАД.
 19. Наказанията по букви а/ и б/ на предходния член се налагат от КПЕД и могат да бъдат обжалвани от наказания член по реда на чл. 23- 27 от настоящия Дисциплинарен правилник.
 20. Ако КПЕД реши, че характерът на извършеното нарушение изисква налагането на наказание по буква в/ или г/ от чл. 18, КПЕД изготвя мотивирано предложение за налагане на наказанието до Общото събрание и го представя на Управителния съвет.
 21. Докладът и решението за налагане на наказание по буква а/ или б/ от чл. 18 или предложението за наказание по буква в/ или г/ от чл. 18 се предоставя на УС.
 22. В срок от 5 дни, УС уведомява писмено двете страни за решението на КПЕД.
 23. Ако с решението си КПЕД е наложила наказание по чл. 18 букви а/ и б/, в срок от 14 дни от получаване на решението, двете страни имат право да го обжалват пред УС в писмен вид.
 24. В срок от 30 дни УС разглежда обжалването, като при необходимост се консултира с КПЕД, изслушва двете страни и взема окончателно решение.
 25. В резултат на процедурата по обжалване УС може да потвърди, промени или отмени решението на КПЕД.
 26. Решението на УС не подлежи на обжалване.
 27. УС уведомява двете страни за решението в срок до 5 дни.
 28. В случай, че наказанието е “публично порицание пред Общо събрание”, УС уведомява членовете на БАД на следващото Общо събрание.
 29. УС свиква извънредно Общо събрание и изготвя мотивирано становище до Общото събрание, когато:
  а/ КПЕД е приела предложение до Общото събрание за налагане на наказанието “временно отстраняване от членство” или “изключване от БАД”,
  б/ след обжалване от страна на жалбоподателя на решението на КПЕД за налагане на наказание по реда на чл. 23- 27, УС реши, че наказанието следва да бъде по буква в/ или г/ на чл. 18.
 30. Решението за налагане на наказанието “временно отстраняване от членство” или “изключване от БАД” се взема от Общото събрание след изслушване на мотивираните предложение на КПЕД и/или становище на УС и на разследвания член при поискване от негова страна. Решението се взема след тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъствалите членове на БАД.
 31. В случай, че ОС не приеме предложението на КПЕД и/или становището нс УС за налагане на наказание по буква в/ или г/ на чл. 18, ОС налага по своя преценка по-леко наказание.
 32. Решението за налагане на наказание се оповестява на уеб страницата на сдружението. Изключеният член се уведомява за взетото решение относно членството му в Сдружението в седем дневен срок от датата на решението на Общото събрание.
 33. Ако Общото събрание наложи наказанието “временно отстраняване от членство”, срокът на наказанието започва да тече от датата на решението на Общото събрание, от която дата наказаният член се счита автоматично освободен от всички заемани постове в органите БАД. Членските права на наказания член с изключение на заеманите от него постове в органите на БАД се възстановяват автоматично след изтичане срока на наказанието. След изтичането на срока на наказанието наказаният член може отново да бъде избиран в органите на БАД на общо основание.
 34. Всички процедури, както писмена и устна информация по дисциплинарния процес са конфиденциални. УС си запазва правото да оповести всички факти по случая публично в случай, че конфиденциалността е нарушена и засегнатата от такова нарушение страна поиска това или има взаимно съгласие между страните за нарушаването й.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. По смисъла на този правилник “разследван член” е член на БАД, за когото с подадена жалба се твърди, че е извършил нарушение по чл. 2.
§2. По смисъла на този правилник “страни” по разследването са: разследвания член и лицето или организацията – жалбоподател.