Актюерите са стратегически мислещи хора с разнообразни умения, които са обучени в теорията и приложението на математиката, статистиката, икономическите науки, теорията на вероятностите и финансите. Те са наричани финансови архитекти и обществени математици, защото уникалната им комбинация от аналитични и бизнес умения се използват за разрешаване на най-различни финансови и социални проблеми в световен мащаб.

Чрез сложни аналитични техники, актюерите опознават, проектират и управляват широк спектър от случайни събития и финансови рискове и с увереност интерпретират бъдещето, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Актюерите предлагат практически решения на проблеми отнасящи се до последиците от бъдещи случайни събития и предоставят на мениджърите важна информация, с която се вземат дългосрочни стратегически решения.

В продължение повече от 150 години актюерите чрез своят опит и експертно мнение управляват рисковете свързани с животозастраховането, здравното осигуряване, имущественото застраховане и пенсионното осигуряване. Съществува стабилно и нарастващо търсене за актюерски умения в най-широк кръг от бизнес дисциплини като управленско консултиране, инвестиции, финанси, брокерство, правна регулация, образование и софтуерно разработване.

Актюерите се обучават в предоставяне на широк кръг от изключително важни услуги, свързани с:

  • анализиране и управление на финансовите рискове и на свързани с тях други рискове; 
  • конструиране на подходящи за специфични обстоятелства финансови модели; 
  • предоставяне на анализи, които вземат под внимание промените в лихвените проценти, инфлацията, възвръщаемостта на инвестициите и всякакви непредвидими събития;
  • изготвяне на комплексни анализи и предоставянето им в съответната форма на регулаторните органи, законодателите, мениджмънта и акционерите на компаниите и рейтинговите агенции; 
  • предоставяне на финасови съвети относно широк кръг от проблеми.

Традиционно актюерите са специалистите, които отговарят за изграждането на основите на застрахователни и финансови продукти, здравноосигурителни и пенсионни схеми. Отговорностите им са свързани с коректно и прецизно определяне на цените на съответните продукти, както и оценка на необходимите резерви, които трябва да се заделят за посрещане на бъдещите задължения. В някои случаи актюерът извършва оценка на активите, които обезпечават резервите и отговаря за избора на инвестиционна стратегия.

В допълнение на горепосочените дейности особено важна е ролята на актюерите-консултанти. Обикновено това са лица, на свободна практика или работещи в консултански фирми, които притежават значителни умения и опит и предоставят своите услуги на базата на конкретни договорености. Клиентите им са застрахователни и презастрахователни компании, пенсионни и здравно-осигурителни фондове, правителствени и неправителствени организации и агенции. Задълженията им са сходни с тези на актюерите работещи за такива институции.

Предвид високото ниво на образование и умения, които се изискват, както и областите на приложение, актюерската професия е изключително престижна и в повечето случаи добре платена дейност.

Изключително важна предпоставка за успешна кариера в областта на актюерската професия е сериозно образование по математика и актюерски науки, както и добри познания по застраховане, икономика, финанси и счетоводство. Освен това задължително за актюерите е да могат да работят с приложен софтуер, включващ електронни таблици, бази данни и специализирани програми за статистическа обработка и анализи .

Водещи страни и школи в областта на актюерството са Великобритания, САЩ, Канада, Австралия и др. Във всички държави с добре развита и функционираща пазарна икономика съществуват университети и колежи, които предлагат актюерски образователни програми. Съществена роля за поддържане високото ниво на професията играят професионалните организации на актюерите, пред които се полагат специфични актюерски изпити.

Актюерската професия изисква изключително постоянство и полагане на усилия, свързани с постоянно обучение и квалификация, които продължават до края на професионална кариера на всеки актюер.