Одобрен от Съвета на Международната Актюерска Асоциация (МАА), 18 Ноември, 2012г.

Приет от Общото събрание на БАД на 27.04.2017

Раздел 1. Основен

 1. 1. Предназначение

Този стандарт предоставя насоки на Актюери, занимаващи се с актюерска дейност, за да могат потребителите на Актюерски услуги да получат  увереността, че:

 • Актюерските услуги са извършвани професионално и с  дължимото внимание;
 • Резултатите отговарят на техните нужди, цялостни са и са представени по ясен и разбираем начин;
 • Използваните Допускания и Методология (включително, но не само, моделите и техниките за калкулация) са оповестени по подходящ начин.
 1. 2. Обхват

1.2.1. Този САП представлява общ стандарт. Относим е спрямо всички предоставяни Актюерски услуги, освен ако няма практически насочен стандарт или приложимо конкретно законодателство.

1.2.2. Обикновено, практически насоченият стандарт има за цел да стесни кръга на дейността, обособена като приемлива според общите стандарти. В случай на необходимост, по изключение,  подобен стандарт може да има за цел да определи като приемлив стандарт, който не попада в приетия обхват на дейност на общите стандарти.

 1. 3. Съответствие

Има ситуации, в които Актюерът може да се отклони от насоките на този САП без да го нарушава ако:

1.3.1. Законодателството налага задължения или ограничения спрямо Актюера. Съблюдаване на законови изисквания, които се отклоняват от настоящия САП, не се разглеждат като нарушение.

1.3.2. Актюерският Кодекс на професионално поведение, отнасящ се към работната дейност е в конфликт с настоящия САП. Спазване на условията на етикета, който се отклонява от  указаните насоки, не е в противоречие с този САП.

1.3.3. Актюерът се отклони от насоките, предоставени от САП, и въпреки това да не го наруши, при условие че предостави, в съответен Доклад отчет за причините, естеството и потенциалния ефект от подобно отклонение.

 1. 4. Приложение

Този САП се отнася до предоставящите Актюерски услуги. Актюер, който се занимава с подобна дейност може да я извършва и във функцията на мениджър, външен съветник, одитор или контролен орган.

1.4.1. Този САП има ясно приложение, когато актюер-консултант извършва услуги за клиент, с когото не е свързан.

1.4.2. Има поне два основни случая, при които критериите, упоменати в параграф 1.4.1, не са спазени:

А. Група актюери извършват съответните услуги;

Б. Актюерът e свързан със страната, за която извършва Актюерски услуги (например работодателят на Актюера или група свързани звена под общ контрол).

1.4.3. В случаите, когато се извършва актюерска дейност от група актюери, повечето параграфи от настоящия САП се отнасят до всеки член на екипа. Въпреки това, в някои параграфи не се изисква всеки актюер индивидуално да спази указаните изисквания (например параграф 2.2.1). В подобни случаи, всеки член на екипа следва да идентифицира, ако е приложимо спрямо работата му, кой е отговорен за спазването на съответните изисквания и да потвърди, че съответното лице е приело отговорността.

1.4.4. Ако се извършва актюерска дейност спрямо свързана страна, то този САП следва да бъде разглеждан в контекста на практиките, които се прилагат обикновено в или по отношение на свързаните  страни. С това изключение, ако бъдат открити значителни несъответствия между упоменатите практики и настоящия САП, следва Актюерът да се стреми да спазва изискванията на този САП колкото е възможно по-точно.

А. Актюерът следва да обмисли какви са очакванията на потребителите на актюерски услуги. Подобни очаквания може да подскажат, че е уместно част от иначе задължителното съдържание в доклада да бъде представено в съкратен вид. Въпреки това, е възможно да се окаже, че ограничаване на съдържанието не е уместно, в случаите когато съответният доклад или неговите данни следва да бъдат широко разпространени.

Б. Ако, по мнение на Актюера, обстоятелствата са такива, че включването на определенo съдържание в доклада не е необходимо или уместно, то той следва да опише съответните обстоятелства и да представи обосновка за ограничаването на съдържанието

 1. 5. Разумна преценка

Актюерът следва да упражнява разумна преценка при прилагането на настоящия САП.

1.5.1. Дадена преценка се смята за разумна, ако взема под внимание:

 • Духа и целите на стандарта;
 • Типа Задание;
 • Съответните ограничения откъм време и ресурси.

1.5.2. Никоя част от този стандарт не следва да бъде разглеждана като изискваща извършването на работна дейност, която не е пропорционална спрямо обхвата на решението или на Заданието, към което се отнася, както и спрямо възнагражденията, които се очаква да получат съответните лица, извършващи работата.

1.5.3. Всяка преценка изисквана от САП, включително имплицитна, се очаква да бъде професионалната най-добра оценка на Актюера, освен ако не е посочено друго.

 1. 6. Език

1.6.1. В някои случаи, езикът използван в стандартите се очаква да бъде интерпретиран по определен начин в контекста на актюерско решение. По конкретно, смисълът на следните глаголи трябва да бъде разбиран както е посочено:

 • Трябва“ означава, че съответното действие е задължително и неизпълнението му ще доведе до отклонение от настоящия САП.
 • „Следва“ означава, че при нормални обстоятелства се очаква актюерът да следва указаното действие, освен ако това би било неуместно, или може да подведе потребителите на актюерски услуги.  Ако посоченото действие не бъде спазено, това следва да бъде оповестено, както и да бъде представена причина за неспазването на посочените насоки.
 • „Може“ (или „би могло“) означава, че посоченото действие не е задължително, нито дори непременно очаквано. Под определени обстоятелства се счита като уместна практика, евентуално сред други алтернативи. 

1.6.2. Настоящият документ използва различни изрази, чието точно значение е дефинирано в Речника.

 1. 7. Препратки

В случаите, когато настоящият САП споменава съдържание от друг документ, позоваването е свързано с посочения документ, тъй като влиза в сила от датата на приемане, както е обозначено на заглавната страница на този САП. Посоченият документ може да бъде изменян, коригиран, анулиран или заменян след датата на приемане. В подобни случаи, Актюерът следва да обмисли в каква степен модификацията е приложима и уместна спрямо ръководството на настоящия САП.

 1. 8. Дата на ефективност

Този САП е в сила за  актюерски услуги, извършвани във връзка с дадено събитие след 01.05.2017.

Раздел 2. Подходящи Практики

2. 1. Приемане на заданието

2.1.1. При осигуряването на Актюерски услуги, Актюерът следва да потвърди съвместно с Възложителя естеството и обхвата на извършваната дейност, включително:

а. Ролята на Възложителя;

б. Възможни ограничения и пречки за Актюера;

в. Изисквания, с които Актюера е длъжен да се съобрази;

г. Определяне на график, очаквани разходи и необходими ресурси (особено ако са съществени); и

д. Начините, по които нужната информация да бъде да бъде предоставена на Актюера и впоследствие да бъде оповестявана от него, особено ако е чувствителна или поверителна.

2.1.2. При приемане на определено Задание за Актюерски услуги се очаква Актюера:

а. Да бъде квалифициран според съответния стандарт за извършване на Актюерските услуги, или да се квалифицира преди Актюерските услуги да бъдат извършени;

Ако няма съответно утвърден конкретен стандарт, да бъде компетентен и с подходящия опит за извършване на Актюерските услуги;

Б. Да бъде сигурен, че Заданието може да бъде извършено според съответния Кодекс за професионално поведение; и

В. Да има разумно ниво на увереност относно време, ресурси, достъп до съответните служители и лица, достъп до документация и информация, както и относно правото си да обсъжда и оповестява информация според нуждите на извършваната дейност.

2. 2. Познаване на Съответните Обстоятелства

Актюерът следва да притежава или да придобие нужните знания и разбиране на предоставените данни и информация, включително съответната история, процеси, естество на бизнес операциите, закона и бизнес средата на обекта на предоставяните Актюерски услуги, за може да ги предостави по подходящ начин съответно на изискването според Заданието.

2. 3. Зависимост от Трети страни

Актюерът може да използва информация, изготвена от Трети страни, като например данни, прилежащи договори, провизии относно застрахователни договори или пенсионни планове, мнения на други професионалисти, прогнози и помощни анализи (с изключение на допускания или методология). Актюерът може също така да избере източника и информацията, на които да се довери, или да използва като източник Възложителя. Той може също така да поеме отговорността за избора на подобна информация, или пък да откаже поемане на отговорност, като декларира ясно, че тя се прехвърля на източника на съответната информация.

2.3.1. При избирането на Трета страна, на която да се довери, Актюерът следва да вземе предвид следните обстоятелства:

 • Квалификациите на Третата страна;
 • Компетентността, пълнотата и обективността на Третата страна;
 • Доколко Третата страна е наясно как се очаква да бъде използвана информацията;
 • Евентуалните проведени дискусии и/или кореспонденции между Актюера и Третата страна по отношение на известни на Актюера факти, които може да имат съществено отношение спрямо използваната информация; и
 • Възможната необходимост от преглед на помощната документация на Третата страна.

2.3.2. Ако Актюера използва информация, подготвена от Трета страна, без да оповести поемането на отговорността за съответната информация, то той:

 • Следва да декларира, че ползването на подобна информация е в съответствие с приетите актюерски практики за извършване на Актюерски услуги приложими към обекта на Заданието.
 • Следва да определи подходящи процедури за управлението и прегледа на информацията, която възнамерява да използва; и
 • Няма нужда да разкрива източника на информацията.

2.3.3. Ако Актюера декларира, че разчита на информация от Трета страна и не носи отговорност за нея, то той следва:

 • Да оповестява този факт (включително да идентифицира явно Третата страна) във всеки доклад или друг използван метод за комуникация;
 • Да оповести естеството и степента на подобна взаимовръзка;
 • Да прегледа информацията за явни недостатъци;
 • Когато е възможно, да прегледа информацията за логичност и последователност; и
 • Да докладва стъпките, ако има такива, които е предприел, за да определи дали съответната информация e надеждна.

2.3.4. Ако използваната информацията е подготвена от Трета страна намираща се под различна регулация, Актюерът следва да обмисли възможните различия в закона или в приетите актюерски практики между регулацията, която спазва той и тази на Третата страна, както и как това може да повлияе на начина, по който е използвана съответната информация.

2. 4. Същественост

В случаи на пропуски, подценяване или надценяване, Актюерът следва да оцени дали ефектът ще се отрази съществено. Прагът на същественост, според който се извършва работата, следва да бъде определен от Актюера, освен ако не е наложен от друг субект, като одитор или Възложителя. При определяне на този праг, Актюерът следва:

2.4.1. Да оцени Съществеността от гледна точка на Целевите потребители, като взема предвид предназначението на съответните Актюерски услуги. Следователно, за съществени се смятат пропуски, подценяване или надценяване, ако се очаква те да повлияят значително на процеса на взимане на решения от страна на Целевите потребители или техните разумни очаквания;

2.4.2. Да вземе предвид съществото на предоставяните  Актюерски услуги, както и на обектите на тези Актюерски услуги; и

2.4.3. Да се консултира с Възложителя, ако е необходимо.

2. 5. Качество на данните

2.5.1. Достатъчни и Надеждни Данни

Актюерът следва да прецени дали наличните данни са надеждни и достатъчни за изпълнението на Актюерските услуги. Данните се считат за достатъчни, ако съдържат необходимата информация за изпълнение на Заданието. Данните са надеждни, ако информацията може да се приеме за вярна като се вземе предвид определеното ниво на същественост.

2.5.2. Проверка

Актюерът следва да предприеме разумни стъпки при прегледа на използваните данни за Проверка относно пълнота, съгласуваност и точност. Те може да включват:

 • Равнение спрямо одитирани финансови отчети, оборотни ведомости, или други съответни записи, ако такива са на разположение;
 • Тестване на данните за логичност спрямо външни или други независими данни;
 • Тестване на данните за вътрешна съпоставимост; и
 • Сравняване на данните с тези за отминали периоди.

2.5.3. Източници на специфични за обекта на анализ данни

При определяне на специфични за обекта на предоставяните Актюерски услуги Допускания, Актюерът следва да прецени възможното използване на данни, които са конкретно свързани с предприятието, както и възможността и уместността на правените Допускания. В случай, че подобна информация не е налична, или не може да се приеме за уместна или правдоподобна, следва да се обмисли използването на данни от съответния икономически сектор, данни за други сравними източници, данни за населението, или други публикувани данни, пригодени за целта. Използваната информация и евентуалните направени корекции следва да бъдат описани в Доклада.

2.5.4. Недостатъчност на Данните

Aктюерът следва да прецени възможните последствия при Недостатъчност на данните (като неадекватност, непоследователност, непълнота, неточност и необоснованост) върху резултатите от работата си. Ако е слабо вероятно подобни непълноти в информацията да повлияят съществено на резултатите, то не е необходимо да бъдат вземани под внимание по-нататък. Ако не може да се намери подходящ метод за справяне с липсите на информация, то Актюерът трябва да прецени дали:

 • Да откаже да предприеме или да продължи да изпълнява Актюерските услуги;
 • Да обсъди с Възложителя осигуряването на подходяща допълнителна информация или промяна на Заданието за предоставяне на Актюерски услуги; или
 • В зависимост от професионалния си Кодекса на поведение, Актюерът се очаква да изпълнява Актюерските услуги, колкото е възможно по-добре и да оповести Недостатъчността на данните в Доклада (включително да посочи възможните последици от тази Недостатъчност).

2. 6. Допускания и Методология

2.6.1. Допусканията и Методологията може да бъдат:

 • Определени от Актюера (2.7);
 • Зададени от Възложителя или Трета страна (2.8); или
 • Указани по закон (2.9).

2.6.2. В случаите когато, докладът не споменава кой определя Допусканията или Методологията, се приема, че Актюерът изготвил доклада е поел тази отговорност.

2. 7. Допускания и Методология Определени от Актюер

В случаите, в които Актюера определя допусканията и методологията, или Възложителя или Трета страна ги определят с одобрението на Актюера:

2.7.1. Избор на Допускания и Методология

Актюерът следва да избере Допускания и Методология, които са в съответствие с извършваната дейност. Той следва да вземе под внимание нуждите на Целевите потребители и целите на Актюерските услуги. При избора им следва да се обърне внимание на известните обстоятелства около обекта на Заданието, както и на уместни браншови и професионални практики. Актюерът следва да прецени до каква степен е уместно да коригира Допусканията и Методологията, за да компенсира известните недостатъци в наличните данни.

2.7.2. Уместност на допусканията

Актюерът следва да вземе под внимание доколко са уместни базовите Допускания върху които е изградена използваната Методология. Подобни Допускания често включват значителна професионална преценка за целесъобразността на използваната Методология и параметрите, засегнати при прилагането й. Допусканията могат (ако го позволяват обстоятелствата) да бъдат косвени или преки и могат също да включват разчитане на минали данни или прогнозиране на бъдещи тенденции. Следва да се вземе под внимание до каква степен е уместно да се използват Допускания, за които се знае че значително подценяват или надценяват резултата.

2.7.3. Добавки (Маржове) за Нежелани Отклонения

В случаите, в които не се изискват безпристрастни изчисления, Актюерът следва да определи до каква степен е уместно да коригира Допусканията и Методологията с Добавки (Маржове) за Нежелани отклонения, за да се преодолеят възможни  несигурности в основата на данните, Допусканията или Методологията. В този случай трябва да се оповести всяко включване на Добавки (Маржове) в Допусканията или Методологията.

2.7.4. Непоследователност в Данните

Актюерът следва да обмисли възможният ефект на Непоследователност в Данните върху Допусканията или Методологията. Непоследователност може да възникне в следствие на:

 • Вътрешни обстоятелства, засягащи предприятието, като например промени в обработката на претенциите на застрахователя или промени в структурата на бизнеса; или
 • Външни обстоятелства, които оказват влияние върху предприятието, като например промени в правната, икономическата, законовата, нормативната, надзорната, демографската, технологичната или социалната среда.

2.7.5. Индивидуални и Агрегирани Допускания

Актюерът следва да прецени дали едно Допускане е разумно зададено в контекста на цялостното Задание. Въпреки че Допусканията могат да бъдат оправдани на  индивидуално ниво, е възможно предпазливостта или позитивността на множество Допускания да доведе до несъответно по достоверността си Агрегирано Допускане. Ако се окаже така, то Актюера следва да направи съответните корекции за постигане на разумен набор Допускания и краен резултат.

2.7.6. Вътрешна Съгласуваност на Допусканията

Актюерът следва да определи дали Допусканията, използвани в различни елементи от дейността са Съгласувани по същественост, и дали значителните зависимости са моделирани по подходящ начин. Възможните материални несъответствия следва да бъдат оповестени в доклада.

2.7.7. Алтернативни Допускания и Изследване на Чувствителността

Актюерът следва да разгледа и определи Чувствителността на Методологията спрямо ефекта на промените в ключовите Допускания, когато това е уместно. При определяне дали Чувствителността е подходящо калибрирана, следва да се вземат предвид поставените пред предоставяните Актюерски услуги цели, както и дали резултатите от тестовете за Чувствителност отразяват разумен интервал на колебание в ключовите Допускания, съгласувани със съответната цел.

2. 8. Зададени Допускания и Методология

Когато Допусканията или Методологията са зададени от Възложителя или Трета страна:

2.8.1. Ако Актюера изрази готовност да използва Зададени му Допускания или Методология (след параграф 2.7, както е приложимо), то той трябва да оповести предоставящата ги страна, както и собственото си одобрение за използването им.

2.8.2. Ако Актюера не изрази готовност за безусловно приемане на Зададени Допускания и Методология, защото:

 • Те са в значително противоречие с това, което е подходящо, за целите на Актюерските услуги. Актюерът следва да оповести този факт в Доклада си, заедно със Третата страна, задала Допусканията или Методологията, както и причината, поради която тази Трета страна, а не Актюера, ги е задала; или
 • Актюерът не е бил в състояние да прецени целесъобразността на Зададените Допускания или Методология, без извършване на значително количество допълнителна работа извън обхвата на Заданието; или не е квалифициран да съди доколко са уместни Допусканията или Методологията. Той следва да оповести в Доклада за това, включително коя е Третата страна, задала Допусканията или Методологията, както и причината, поради която тази Трета страна, а не Актюера, е извършила съответното действие.

2.8.3. Когато Възложителя поиска допълнително изчисление с помощта на набор Допускания, които Актюера определя като неподходящи за целите на Актюерските услуги, то той може да предостави на Възложителя резултатите въз основа на подобни Допускания. Но ако съответните резултати бъдат оповестени на Трета страна, различна от Възложителя, то Актюерът следва да оповести както източника на подобни Допускания, така също и собственото си мнение относно тяхната целесъобразност.

2. 9. Допускания и Методология Указани по Закон

В случаите, когато Допускания или Методология са указани по закон, Актюерът следва да оповести този факт в Доклада, както и че съответния Доклад не бива да бъде използван за други цели, ако те не са в съответствие с използваните Допускания и Методология, освен в случаите, когато са направени нужните корекции.

2. 10. Управление на Процесите

2.10.1. Контрол на Процесите

Актюерът следва да разгледа до каква степен, ако има нужда, както и по какъв начин трябва да бъдат контролирани Процесите, използвани за извършване на работата.

2.10.2. Проверки за Уместност

Актюерът следва да прегледа резултатите, получени вследствие на избраните Допускания и Методология, за цялостна Уместност.

2. 11. Партньорски Преглед

Актюерът следва да прецени до каква степен, ако изобщо има такава, е подходящо Докладът да бъде независимо прегледан, цялостно или по компоненти, преди окончателният Доклад да бъде предаден на Възложителя или да бъде изпратен на Целевите потребители. Целта на възможния Партньорски преглед е да се гарантира качеството на Доклада, доколко процеса е бил съобразен със сложността на работата и специфичната среда, в която работи Актюера. Ако Партньорския преглед се счита за уместен:

2.11.1. Актюерът следва да избере Преглеждащ, който е независим от участие в конкретния компонент(и) за преглед, а също така е добре запознат и с подходящ опит в областта на предоставяните на Актюерски услуги.

2.11.2. Ако Преглеждащия е актюер, той следва да се съобразява с този САП, където това е приложимо, при извършване на Прегледа.

2. 12. Отношение спрямо Последващи Събития

Актюерът следва да вземе под внимание всяко Последващо събитие, което има потенциала съществено да промени резултатите от предоставяните Актюерски услуги, ако то е станало известно по време на работата, както и да оповести подобно Събитие в актюерската документация по предоставяните Актюерски услуги.

2. 13. Задържане на Документация

2.13.1. Актюерът следва да задържи значително количество Документация и то за не малки периоди от време, при следните поводи:

 • Партньорски преглед, регулаторен преглед или одит;
 • За да бъде спазен закона; или
 • Когато се предполага, че на друг актюер ще бъде възложено продължение на Заданието за Актюерски услуги

2.13.2. Документацията се счита за достатъчна, ако предоставя достатъчно информация, за това работата да бъде разбрана от друг актюер с квалификации в същата сфера на дейност и да може да бъде направена оценка.

2.13.3. Никоя част от този САП не дава правомощия над материали извън тези, които физическото лице вече притежава.

Раздел 3. Оповестяване

3. 1. Основни принципи

Всяко Оповестяване следва да бъде съобразено с конкретните обстоятелства при извършване на Актюерските услуги, като се вземат под внимание знанията, разбирането, нивата на технически умения и нуждите на Целевите потребители на предоставяните Актюерски услуги, за да могат да разберат изводите от Оповестяванета на Актюера.

3.1.1. Форма и Съдържание

Актюерът следва да определи Формата, структурата, стила, детайлността и Съдържанието на всяко Оповестяване, така че да бъдат съобразени със съответните обстоятелства, като се вземат под внимание Целевите потребители.

3.1.2. Яснота

Актюерът следва да формулира всяко Оповестяване по ясен начин и да използва език, уместен според обстоятелствата, като се вземат под внимание Целевите потребители.

3.1.3. Срок

Актюерът следва да всяка извърши Оповестяване в рамките на разумен период от време. В момента на извършване, Оповестяването следва да отразява всички уговорки, направени с Възложителя. Актюерът следва да вземе предвид нуждите на Целевите потребители при определяне на сроковете.

3.1.4. Идентификация на Актюера

Актюерът, който Оповестява следва да е ясно Идентифициран. Когато две или повече лица, съвместно Оповестят резултати, и поне някои от тях са актюери, в документацията се посочват всички отговорни актюери, освен ако  те самите не го сметнат за неуместно. Името на организацията, с която всеки актюер е свързан поотделно, също може да бъде включено, но отговорностите на Актюера, не би следвало да са засегнати от такава Идентификация. Освен ако Актюера не прецени за неподходящо, следва да се посочи до каква степен и по какъв начин могат да бъдат получени от Актюера или от Трета страна допълнителна информация и обяснения.

3. 2. Доклад

Актюерът следва да изготви Доклад, освен ако няма друг уместен начин, по който  Целевите потребители да бъдат информирани, включително достъп до допълнителна информация, която е необходима за разчитането на резултатите. Актюерът следва да представи цялата информация с достатъчно подробности, така че друг актюер от същата сфера на дейност да може да направи обективна оценка на разумността на извършената работа.

3.2.1. Съдържание

В Доклада, Актюерът следва да включи, ако е приложимо:

 • Обхвата и предназначението на Доклада;
 • Резултатите от предоставяните Актюерски услуги, включително потенциалната променливост на тези резултати;
 • Използваните Методология, Допускания и данни;
 • Всички ограничения върху разпределението;
 • Датата на Доклада; и
 • Информация за авторските права над Доклада.

3.2.2. Специфични Оповестявания

В Доклада, Актюерът следва да оповести, ако е приложимо:

 • Значителни отклонения от насоките в тази стандарт
 • Всяко използване на информация, изготвена от Трета страна, за която Актюерът не поема отговорност (2.3.3);
 • Всяка модификация на данни, проверката им или тяхната недостатъчност (2.5);
 • Актюерска оценка на Несигурността, присъща на информацията, използвана от актюера (2.5.4.c);
 • Всяка съществена Непоследователност в използваните Допускания (2.7.6);
 • Когато Докладът съдържа резултатите от допълнително изчисление ползващо набор от Допускания по молба на Възложителя, която Актюера не счита за разумна предвид целите на Заданието (2.8.3);
 • Допускания и Методология, които са били зададени от Трета страна (2.8);
 • Допускания и Методология, които са зададени от Закона (2.9); и
 • Всяко съществено Последващо събитие (2.12)

3.2.3. Авторство

Актюерът следва да включи в Доклада:

 • Името на съответния Актюер;
 • Ако е приложимо, името на организацията, от чието име се издава Докладът и позицията, заемана от Актюера;
 •  Сферата, в която работи Актюера и неговите квалификации;
 • Кодексът за професионално поведение и актюерските стандарти, според които е ръководена извършваната дейност, ако има опасност от двусмислие; и
 • Ако е приложимо, удостоверения и препоръки.

3.2.4. Форма

Докладът може да съдържа един или няколко документа, които да съществуват в няколко различни формата. Когато даден Доклад съдържа множество документи, Актюера следва да съобщи на всички Целеви потребители кои са съставните документи. Актюерът следва да се увери, че компонентите на Доклада, особено тези в електронен вид са такива, че могат да бъдат надеждно възпроизвеждани в продължение на значителен период от време.

3.2.5. Ограничения

Съдържанието на Доклада може да бъде ограничено от обстоятелства като правни, законодателни, регулаторни или надзорни процедури. Те биха могли да включват и други стандарти, като например стандарти за финансово отчитане или счетоводната политика на предприятието. Актюерът следва да се ръководи от указанията на този стандарт в разумна степен и доколкото позволяват подобни Ограничения.

You can find European Standard of Actuarial Practise 1 (ESAP1) in English here.