Въведение

Приложение
Този стандарт посочва минималните изисквания за Непрекъснато Професионално Развитие (CPD) към членовете на Българското Актюерско Дружество.

Класифициране
Този Професионален Стандарт е изготвен съгласно изискванията на CPD Стратегията на БАД.
Всички членове на БАД трябва да отговарят на изискванията на този Професионален Стандарт, освен ако не са освободени писмено от БАД, във връзка с чл. 4.7. В случай че Член на БАД не отговаря на изискванията на този Професионален Стандарт, това може да доведе до наказания, съгласно Дисциплинарния Правилник на БАД. 

Цел
Целта на Непрекъснатото Професионално Развитие (CPD) е да се гарантира, че всички Членове на БАД поддържат, подобряват и разширяват своите знания и умения и развиват личните и професионални качества, необходими за осигуряване на професионални услуги.

Влизане в сила

Този Професионален Стандарт започва да се прилага от 01.01.2009 г.

Дефиниции

„Актюер“ означава редовен или асоцииран член на БАД.
„Професионални заключения“ имат смисъла дефиниран в Кодекса за професионална Етика на БАД.
„Непрекъснато Професионално Развитие“ или “CPD” се състои от дейности, които имат за цел да поддържат, подобряват или разширяват знанията и уменията на актюера и да развиват личните и професионални качества, необходими за осигуряване на професионални услуги.
„Компания“ означава фирма или компания, в която актюерът работи, обслужва или е директор или партньор.
„Дружество“ или „БАД“ означава Българско Актюерско Дружество.
„Член“ е асоцииран или редовен член на БАД.
„Професионални Услуги“ или „Професионално Обслужване“ означава услугите, предоставени от член на БАД в качеството му на професионалист-актюер, включващи актюерски заключения. Професионалните услуги включват и услугите предоставяни безплатно (pro bono).

Непрекъснато Професионално Развитие (CPD)

CPD
⦁ Членовете имат постоянното задължение да развиват и поддържат своите професионални знания и умения. CPD е важен компонент в процеса, при който членовете поддържат своята способност да действат в съответствие с Кодекса за Професионална Етика и Професионалните Стандарти на БАД.

CPD изисквания
⦁ Всеки Член на БАД трябва да покрие 40 CPD точки през една календарна година или 80 CPD точки в две последователни календарни години, при условие че най-малко 20 точки са покрити през всяка от тези години.
⦁ Член, който се е присъединил към Дружеството през годината трябва да отговаря на изискванията за CPD за тази година пропорционално на периода на неговото членство през годината.
⦁ Дружеството очаква от членовете на БАД да надхвърлят тези изсквания, особено в случаите когато те работят в повече от една практическа област.
⦁ Всеки член трябва да предприеме CPD в едно или повече от следните:
⦁ общи актюерски техники;
⦁ актюерски и други методи и подходи съответстващи на областта/областите, в която/които членът работи или в нови техники и подходи;
⦁ в бизнес средата, в която актюерът практикува.
⦁ От комерсиалните дейности, само онези, които водят до повишаване и разширяване на знанията и уменията, и личните и професионални качества, необходими за осигуряване на професионални услуги от член на БАД, могат да се приемат и запишат като CPD дейности, в съответствие с чл. 4.5.

CPD дейности
⦁ Изискванията за CPD могат да бъдат постигнати по различни начини. По-долу са посочени примери за CPD дейности. Други дейности, отговарящи на изискванията на този Професионален Стандарт също могат да бъдат подходящи, в частност за членове, които работят извън традиционните практически области. Подходящите CPD дейности включват, но не са ограничени до:
⦁ Посещение на местни и национални актюерски срещи, семинари и колоквиуми;
⦁ Посещение на международни актюерски семинари и колоквиуми;
⦁ Посещение на курсове провеждани от актюерски асоциации, университети и други организации;
⦁ Посещение на събития, организирани от други свързани професии;
⦁ Посещение на подходящи търговски конференции и семинари;
⦁ Посещение на курсове и дискусионни групи, организирани от работодателя;
⦁ Участие в изследвания, както самостоятелни, така и в групи;
⦁ Участие в работни групи и технически комисии на национално ниво, включително постоянни или временни комисии към Българското Актюерско Дружество;
⦁ Участие в работата на технически комисии на международно ниво;
⦁ Обучение или съветване на други актюери и/или студенти по актюерство;
⦁ Организиране или оценяване на актюерски изпити;
⦁ Обучение за придобиване на допълнителна квалификация, включително членство в други подходящи професионални организации;
⦁ Изготвяне на доклади, публикуване на статии или книги на професионална тема;
⦁ Организиране и провеждане на професионални дискусии или презентации пред колеги от БАД, клиенти или пред по-широка аудитория на конференции и семинари;
⦁ Самоосъвършенстване – чрез четене на подходяща специализирана литература (списания, книги);
⦁ Участие в дискусионни групи по интернет, свързани с актюерски теми;
⦁ Работа по различни актюерски теми в различни среди.

Лична преценка
CPD нуждите са различни за отделните членове и на различните етапи от тяхното професионално развитие. Следователно членовете трябва да преценят какви дейности е необходимо да предприемат, за да развият своите лични и професионални качества.

CPD записи
⦁ Всеки член трябва да поддържа лични записи за CPD точките. Записите трябва да бъдат детайлни и да определят ясно вида на дейността, за да може Дружеството да е в състояние да установи, дали членът отговаря на изискванията на този Професионален Стандарт. CPD записите трябва да се съхраняват в продължение на пет години след края на периода, за който се отнасят.
⦁ Всеки член трябва да води записи за своите CPD дейности във формата, посочен в Приложение А.
⦁ Ежегодно, всеки член на БАД трябва да потвърди, че отговаря на изискванията на този Професионален Стандарт. Членовете могат да бъдат освободени от това изискване при условията на чл. 4.7.

Мониторинг
⦁ Дружеството периодично ще преглежда CPD записите на членовете. Членовете са задължени да предоставят своите CPD записи писмено или в електронен формат. Информацията се предоставя в рамките на 14 дни след получаване на запитване от страна на Дружеството, освен ако не е уговорен друг срок за предоставяне на записите. Дружеството ще изпраща тези запитвания писмено, чрез и-мейл или чрез публикуване на съобщение на уеб-страницата на БАД.
⦁ Записите, предоставени на Дружеството не могат да бъдат разкривани на трети страни, освен ако това не е необходимо за потвърждаването им и за да се установи, че записът отговаря на изискванията на този Професионален Стандарт или ако това е част от проучване, свързано с Дисциплинарна процедура на Дружеството.
⦁ При възникване на съмнения относно адекватността на CPD записите, по време на потвърждението им, Дружеството ще изисква допълнителна информация от члена и ще му даде възможност да коригира записите.

Изключения
⦁ Всеки член на БАД, който не предоставя Професионални Услуги, поради пенсиониране или други обстоятелства, може да подаде писмено заявление до Управителния съвет за освобождаване от изискванията на този Професионален Стандарт.
⦁ Управителният Съвет трябва да разгледа заявлението и писмено да уведоми члена дали то е одобрено и за обстоятелствата, ако има такива, при които се прилага това изключение.

Този професионален стандарт е приет на Общо събрание на Българското Актюерско Дружество проведено на 15.12.2008 г.

Приложение А: Формат на CPD запис

Име:
Начало на периода:
Край на периода:

Дата Събитие/Дейност (вкл. името на провеждащия или източника)  Подробно описание на CPD дейността CPD точки