Настоящият кодекс е неразделна част от Устава на Българското актюерско дружество. Той е изготвен в съответствие с Устава и изискванията за кодекс на поведение на актюерската професия за страните членки на ЕС, изработени от Международната актюерска асоциация (IAA).

В съответствие с Устава членовете на Българското актюерско дружество се придържат към единни принципи и норми на морал и професионална етика.

Професионална отговорност на актюера е да бъде запознат и да се информира непрекъснато по ревизията на настоящия кодекс. Актюерът трябва да следва правилата за професионално поведение при извършване на професионални услуги.

(1) Актюерът действа честно и по начин, утвърждаващ добрата репутация на актюерската професия и не действа против обществените интереси. (C, D; 1, 2.)

(2) Актюерът избягва публичност, която може да доведе до неуместно или нечестно професионално преимущество, което не може да бъде аргументирано или има подвеждащ характер. (Q, E; 2.)

(3) Актюерът извършва професионални услуги по честен начин, с надлежното умение и старание. Той изпълнява професионалните си отговорности към своя клиент или работодател. (A,B; 1.)

(4) Актюерът изпълнява професионални услуги, само ако е компетентен и притежава необходимия професионален опит за това. (I; 4.)

(5) Актюерът носи отговорност за това, че професионалните услуги, извършвани от него или под негово ръководство съответстват на приложимите стандарти по отношение на актюерската практика. (J; 5.)

(6) Актюерът трябва да има предвид всички Указания, издадени или одобрени от Българско актюерско дружество, както и техния характер (задължителен, препоръчителен и пр.) (5.)

(7) При представяне на професионалните си заключения актюерът трябва ясно да покаже, че той е изготвил тези заключения и че може да предостави на клиента или работодателя допълнителна информация и обяснения относно обхвата на приложимост, методите и данните. (K; 6.)

(8) При представяне на професионалните си заключения актюерът трябва да посочи клиента, за когото са направени заключенията, както и от какво служебно положение актюерът извършва услугата. (L, M; 7.)

(9) Актюерът разкрива пълно и навременно пред своя клиент източниците на всички преки и непреки възнаграждения, които той или неговата фирма могат да получат във връзка с оказване на професионални услуги на този клиент. (P; 10)

(10) Актюерът не извършва професионални услуги, предполагащи действителен или потенциален конфликт на интереси, освен ако способността му да действува по безпристрастен начин е ненакърнена и е направено пълно разкритие на действителния или потенциален конфликт на интереси. (N; 8.)

(11) Актюерът не трябва да разкрива никаква конфиденциална информация, получена при извършване на професионални услуги за клиент или работодател, освен ако не е упълномощен за това от клиента или работодателя, или ако това не се изисква по закон. (H; 3.)

(12) Актюерът извършва професионалните си услуги толерантно и си сътрудничи с други служители и контрагенти обслужващи клиента или работодателя. (F, G; 3.)

(13) Когато от актюера се изисква да поеме професионални услуги, които преди това са били извършвани от друг актюер, той трябва да прецени дали е необходимо за случая да се консултира с лицето, извършвало преди него професионалните услуги, за да се увери дали е уместно да поеме тази нова отговорност. (O; 9.)

ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОЦЕДУРИ
(14) Актюерът попада под действието на дисциплинарните процедури, определени в Дисциплинарния правилник и Устава на Българското актюерско дружество и има право на обжалване според Устава и Дисциплинарния правилник. Актюерът следва да приеме всяка наложена дисциплинарна мярка или резултата от всяка процедура по обжалването. (R,S ; 11.)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. В настоящия кодекс не се прави разграничение между отделните категории актюери.

§2. По смисъла на този кодекс:
“актюер” е всеки редовен или асоцииран член на Българското актюерско дружество.
“клиент” е лицето или институцията, ползуваща се от услугите на актюера или услугите на фирмата или компанията, за които работи актюерът.
“работодател” е застраховател, осигурител или друга институция, при която актюерът е нает на работа.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Буквите в скобите в края на всеки параграф от настоящия кодекс обозначават засегнатите в съответния параграф концепции по отношение на Правилата за поведение на Комисията по акредитация към Международната актюерска асоциация (IAA Accreditation Committee).

§2. Цифрите в скобите в края на всеки параграф от настоящия кодекс обозначават номера на члена от Кодекса за професионално поведение на актюерите в страните от ЕС, създаден от Консултативната група (Groupe Consultatif) , който напълно или частично съдържа разпоредбите на съответния параграф на настоящия кодекс.