ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2022

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Отчетно – Изборно Общо събрание на 17.05.2022 г. в 17.00 ч. в гр. София, бул. Витоша № 106, Рослин Сентрал Парк Хотел София, при следния дневен ред:

1.  Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

2.  Приемане на Годишния финансов отчет и отчет за дейността на БАД за 2021 г.

3.  Актуализиране на програмата и бюджета за 2022 г. и 2023 г.

4. Одобрение на промени в Кодекса за професионална етика и приемане на процедура за определяне на професионалните стандарти.

5.   Избор на членове на УС и на постоянните комисии на БАД; 

6.   Разни.

Още информация тук