Актюер за централно управление на Евроинс Иншурънс Груп

Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ) е една от най-големите независими застрахователни групи, опериращи в Централна и Югоизточна Европа. ЕИГ обединява застрахователни компании предлагащи пълна гама от продукти в областите общо, здравно и животозастраховане.
Компанията развива дейност в 11 държави. Централният офис на групата е в гр. София.

Евроинс Иншурънс Груп обявява конкурс за длъжността Актюер:

Описание на позицията:

Участва в текущо и годишно актюерско обслужване на застрахователната дейност на групата свързани с:

  • изготвяне на годишeн доклад на актюерската функция;
  • набиране и анализиране на статистическа информация необходима за целите на актюерския анализ;
  • изготвяне на актюерски оценки за състоянието на портфейла, развитието на рисковете,
  • комисионните и административните разходи на групата;
  • изчисления на груповите технически резервите;
  • изготвяне и заверяване на справки и отчети касаещи актюерската дейност;
  • изготвяне на групова методология за изчисления на техническите резерви;
  • изготвяне на становища относно презастрахователна програма.

Помага за внедряване и обслужване на застрахователните продукти, и за осигуряване на необходимата информация в дъщерните дружества на групата.

Контролира изчисляването на премиите по застраховки със специални условия или по застраховки, при които са налице обстоятелства, утежняващи размера на риска.

Следи новостите и световния опит в актюерската дейност.

Успешният кандидат следва да притежава:
висше образование, степен магистър – подходящо за позицията (математика, икономика, статистика );
предимство е, но не задължително, притежаването на сертификат за правоспособност, признат по реда на КЗ;
професионален опит се счита за предимство;

аналитично мислене, организираност и готовност за поемане на отговорност;
отлични комуникативни качества;
отлични организационни качества и умения;
инициативност и стремеж към постигане на високи резултати;
много високо ниво на компютърни познания;
много добро ниво на владеене на Английски език.

Какво предлагаме:
работа във водеща международна застрахователна компания;
динамична работна среда;
възможност за кариерно развитие и обучения;
допълнително здравно застраховане за сметка на работодателя;
възможност за допълнително здравно застраховане на членовете на семейството на служителя;
програми с отстъпки за членовете семейството на служителя;
ваучери за храна.

В случай, че проявявате интерес към посочената позиция, ще се радваме да получим вашата кандидатура на v_angelov@eig.bg.
Необходими документи за кандидатстване – актуално CV.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.
С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни, които ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора за тази позиция.
Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.