ПОКАНА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2020

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Годишно Общо събрание на 19.11.2020 г. в 17.00 ч. в гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 8, зала №278 при следния дневен ред:

1. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

2. Приемане на текущ отчет за дейността на УС на БАД за 2020 г.

3. Актуализиране на програмата и бюджета за 2021 г.

4. Избор на членове на УС и на постоянни комисии на БАД за периода 01.01.2021- 31.12.2022 г. 

5. Разни.

Вижте повече в прикачената Покана.