ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2023

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 30.05.2023 г. от 17.00 ч. в конферентната зала на хотел „Централ“, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 52, при следния дневен ред:

1.  Приемане на нови членове и прекратяване на членство;

2.  Приемане на  отчета за дейността на управителните органи и на финансовия отчет за 2022 г.;

3.  Освобождаване от отговорност за отчетния период на членовете на управителните органи и постоянните комисии;

4. Приемане ва програма за дейността и бюджет за 2023 г. и 2024 г.;

5.   Разни.

Още информация тук.