Покана Общо събрание 2018

Управителният съвет на Българско Актюерско Дружество свиква редовно Годшино Обюо събрание на 24.04.2018г. от 17.30ч. в гр. София, бул. Витоша 106, в Сентрал Парк Хотел София при следния дневен ред:

  1. Приема на нови членове и прекратяване на членство. 
  2. Приемане на отчета за дейността на управителните органи и на финансовия отчет за 2017г. 
  3. Освобождаване от отговорност за отчетнияпериод на членовете на управителните органи и постоянни комисии. 
  4. Бюджет и програма за дейността за 2018 и 2019г. 
  5. Приемане на професионални стандарти. 
  6. Разни.

Покана