Покана за Изборно Общо Събрание 2018

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква изборно Общо Събрание на 14.06.2018г. в 17.00ч. в гр. София, Централ Хотел София, бул. Христо ботев 52 при следния дневен ред:

  1. Приеман на нови членове и прекратяване на членство. 
  2. Избор на УС, председател на УС и постоянни комисии на БАД с мандат 2019-2020г. 
  3. Приемане на професионални стандарти.  
  4. Разни. 

Поканата е публикувана в брой 37 на ДВ от 04.05.2018г. 

Покана