Финансов анализатор – Комисия за Финансов Надзор

Подбор за длъжността „Финансов анализатор” – призната пълна или частична правоспособност на отговорен актюер в областта на общото застраховане или животозастраховането в отдел „Дистанционен надзор на застрахователи и застрахователни групи”, дирекция „Застрахователен надзор”

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование – Висше;
 • минимална образователна степен – Магистър;
 • професионална област – икономика, математика, информатика или инженерни науки;
 • минимален професионален опит – 5 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

2. Описание на длъжността:

 • Контролира и ръководи извършваните от актюерите проверки във връзка с изготвянето на мотивирани становища за издаване на разрешения и одобрения на метода на образуване на резерва за възникнали, но непредявени претенции по застраховките по
  раздел II, буква „А“, т. 10.1 от Приложение № 1 от Кодекса за застраховане;
 • Контролира и ръководи извършваните от актюерите проверки във връзка с изготвянето на мотивирани становища за издаване на разрешения и одобрения на други видове технически резерви, промяна на метода на изчисление на техническите резерви;
 • Проверява и анализира на представените актюерски оценки на застрахователните и презастрахователните портфейли, калкулираните и извършени разходи, очакваните плащания за събития, откупи и застрахователните резерви;
 • Извършва проверка на политиките и правилата на поднадзорните лица, по отношение на общите резерви и за изчисляването на техническите резерви за съответствие с изискванията на Платежоспособност II;
 • На база получените периодични справки и отчети от застрахователите, застрахователните групи и презастрахователите извършва проверка на достатъчността на образуваните технически резерви;
 • Извършва експертен анализ на резултатите от дейността на застрахователните и презастрахователните дружества чрез приложен софтуер, включващ електронни таблици,
  бази данни и специализирани програми за статистическа обработка, и на достатъчността на застрахователните премии;
 • Проверява достоверността на данните, обработва и обобщава получените от застрахователните и презастрахователните дружества актюерски справки и отчети, както и други допълнителни данни за развитието на риска;
 • Извършва текущ надзор на груповата платежоспособност.

3. Необходими компетентности:

 • Познаване и правилно прилагане на актуалната нормативна уредба в областта на: Кодекса за застраховане, Закона за Комисията за финансов надзор, Търговския закон, Закана за кооперациите, Закона за експортното застраховане и подзаконовите
  нормативни актове, както и Европейското законодателство, свързано с надзора на застрахователната дейност;
 • Притежава познания по статистика и вероятности;
 • Притежава способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Притежава способност за работа в екип и умее да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Владее английски език на ниво, съответстващо на Европейско ниво В2 за самооценка на езиковите умения.

4. Начин за провеждане на подбора:

 • Първоначален подбор по документи;
 • Онлайн интервю, като по време на провеждането му, на кандидатите ще бъдат поставени въпроси и ще бъдат дадени практически задачи за установяване на нивото на познания по английски език

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в подбор, по образец*;
 • Съгласие за обработване на лични данни на кандидата, по образец*;
 • Професионална автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 • Копия от документи за призната пълна или частична правоспособност на отговорен актюер в областта на общото застраховане или животозастраховането;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 • Копия от документи, удостоверяващи ниво на английски език, съответстващо на Европейско ниво В2 за самооценка на езиковите умения, при наличие.

*На интернет страницата на Комисията за финансов надзор – в раздел Кариери, подраздел Необходими документи са публикувани: Заявление за участие в подбор и Съгласие за обработване на лични данни на кандидата.

6. Място за подаване на документите:

 • На място в деловодството на Комисията за финансов надзор – гр. София, ул. „Будапеща” № 16, или
 • Чрез имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg

7. Срок за подаване на документите:

30 календарни дни от 09.08.2022 г. до 07.09.2022г., включително. Документите ще се приемат до 17:30 часа на 07.09.2022 г.

8. Лице за контакти:

Денис Диханов – главен експерт в отдел „Управление на човешките
ресурси“, електронна поща: dihanov_d@fsc.bg, тел. 02/9404690

Първоначален подбор ще бъде извършен по документи. Допуснатите кандидати за следващия етап на подбора ще бъдат уведомени по електронна поща, за датата и часа на провеждането на теста.
Кандидатите, които не са допуснати до следващия етап на подбора, ще бъдат уведомени по електронната поща за причините за недопускането им.