Актюер – Комисия за Финансов Надзор

Подбор за длъжността „Актюер” в отдел „Проверки на място”, дирекция „Застрахователен надзор”

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование – Висше;
 • минимална образователна степен – Магистър;
 • професионална област – икономика, математика, информатика и компютърни науки или актюерски науки;
 • минимален професионален опит – 5 години в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

2. Описание на длъжността:

 • Извършва планови и тематични проверки на застрахователите,
  презастрахователите относно спазването на Кодекса за застраховането, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и на актовете на Европейската комисия по прилагането на Директива 2009/13 8/ЕО, с цел предотвратяване на нарушения на
  нормативната уредба и с оглед зашита интересите на застрахованите;
 • Извършва проверка на място на изчисленията за достатъчност на образуваните от застрахователните и презастрахователни дружества технически резерви, актюерските допускания при формирането на тарифите на предлаганите застрахователни
  продукти, актюерските оценки на застрахователните и презастрахователите портфейли, калкулираните и извършени разходи, всички плащания и откази по събития;
 • Извършва проверка на място на допустимите собствени средства на застрахователи/презастрахователи с право на достъп до единния пазар за покритие на капиталовото изискване на платежоспособност и минималното капиталово изискване,
  както и на коригираната платежоспособност в рамките на застрахователна група;
 • Извършва проверки на място на използваните вътрешни модели за изчисление на капиталовата адекватност на застрахователните и презастрахователните дружества;
 • Изготвя предписания и препоръки към застрахователите и презастрахователите в резултат на извършени проверки на място, които имат за цел да подобрят дейността на дружеството и да насочат вниманието към рискови и евентуално проблемни
  области.

3. Необходими компетентности:

 • Познаване и правилно прилагане на актуалната нормативна уредба в областта на:
 • Кодекса за застраховане, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за Комисията за финансов надзор, Търговския закон, Закана за кооперациите, Закона за експортното застраховане и подзаконовите нормативни актове, както и Европейското законодателство, свързано с надзора на застрахователната дейност;
 • Притежава познания по статистика и вероятности;
 • Притежава способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;
 • Притежава способност за работа в екип и умее да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • Владее английски език на ниво, съответстващо на Европейско ниво В2 за самооценка на езиковите умения.

4. Начин за провеждане на подбора:

 • Първоначален подбор по документи;
 • Решаване на професионален тест;
 • Онлайн интервю, като по време на провеждането му, на кандидатите ще бъдат поставени въпроси и ще бъдат дадени практически задачи за установяване на нивото на познания по английски език.

5. Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление за участие в подбор, по образец*;
 • Съгласие за обработване на лични данни на кандидата, по образец*;
 • Професионална автобиография;
 • Мотивационно писмо;
 • Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/;
 • Копия от документи, удостоверяващи ниво на английски език, съответстващо на Европейско ниво В2 за самооценка на езиковите умения, при наличие.

*На интернет страницата на Комисията за финансов надзор – в раздел Кариери, подраздел Необходими документи са публикувани: Заявление за участие в подбор и Съгласие за обработване на лични данни на кандидата.

6. Място за подаване на документите:

 • На място в деловодството на Комисията за финансов надзор – гр. София, ул.„Будапеща” No 16, или
 • Чрез имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg .

7. Срок за подаване на документите:

30 календарни дни от 09.08.2022 г. до 07.09.2022г., включително. Документите ще се приемат до 17:30 часа на 07.09.2022 г.

8. Лице за контакти:

Денис Диханов – главен експерт в отдел „Управление на човешките
ресурси“, електронна поща: dihanov_d@fsc.bg, тел. 02/ 9404690

Първоначален подбор ще бъде извършен по документи. Допуснатите кандидати за следващия етап на подбора ще бъдат уведомени по електронна поща, за датата и часа на провеждането на теста.
Кандидатите, които не са допуснати до следващия етап на подбора, ще бъдат уведомени по електронната поща за причините за недопускането им.