ПОКАНА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2019

Управителният съвет на Българско Актюерско Дружество – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 29.06.2020 г. в 17.00 ч. в гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 8, зала № 278 при следния дневен ред:

  1. Приемане на нови членове и прекратяване на членство.
  2. Приемане на отчета за дейността на управителните органи и на финансовия отчет за 2019 г.
  3. Освобождаване от отговорност за отчетния период на членовете на управителните органи и постоянни комисии.
  4. Бюджет и програма за дейността за 2020 г.
  5. Разни.

Покана Редовно Общо Събрание 2019