ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ 2021

Управителният Съвет на Българско Актюерско Дружество на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Отчетно – Изборно Общо събрание на 24.06.2021 г. в 17.00 ч. в гр. София, ул. “Акад. Георги Бончев” бл. 8, зала №278 при следния дневен ред:

1.  Приемане на нови членове и прекратяване на членство.

2.  Приемане на Годишния финансов отчет и отчет за дейността на БАД за 2020 г.

3.  Актуализиране на програмата и бюджета за 2021 г. и 2022 г.

4.   Избор на членове на УС и на постоянните комисии на БАД. 

5.   Разни. 

Повече информация тук.