Отмяна на изпити от есенната сесия 2020

Следните изпити от есенната сесия 2020 се отменят, а именно:

– Модул М102 – „Вероятности и статистика“ – 14.11.2020 г.

– Модул М103 – „Статистически методи“ – 28.11.2020 г.  

– Модул М104 – „Актюерско моделиране” – 12.12.2020 г.

Информация за пренасрочените дати ще бъде обявена след отмяната на извънредните мерки в страната.